Arbeidsauditoraat te Brussel

Welkom

 • Het Arbeidsauditoraat te Brussel heet u welkom !

   

  Wie zijn wij ?

   

  Het Arbeidsauditoraat is de in sociaal recht  gespecialiseerde tak van het openbaar ministerie. Dit behelst het sociaal strafrecht, het arbeidsrecht en het sociaal zekerheidsrecht.

  Het Arbeidsauditoraat is zowel met burgerrechtelijke als strafrechtelijke opdrachten belast.

  Het Arbeidsauditoraat ziet erop toe dat, op sociaal vlak, de openbare orde gehandhaafd blijft. Het bekommert zich eveneens om de belangen van de maatschappij (correcte inning sociale bijdragen en correcte verdeling van de uitkeringen), en om deze van particulieren (correcte inning uitkeringen, naleving veiligheidsmaatregelen op het werk, bescherming van het loon, …).

  Het Arbeidsauditoraat te Brussel, dat zijn bevoegdheden uitoefent in een tweetalig gebied bij Frans- en Nederlandstalige rechtbanken, wenst zijn dubbele burgerrechtelijke en strafrechtelijke opdracht ten volle uit te oefenen.

  Wat de personeelsbezetting van het auditoraat betreft, zijn er 18 magistraten (3 Nederlandstaligen en 15 Franstaligen) : één auditeur - korpschef – bijgestaan door een adjunct-auditeur, eerste substituten en substituten.

  Deze worden bijgestaan door een tweetalige en van de griffie van de rechtbank losstaande administratieve dienst.

   
  Dewelke zijn onze opdrachten ?

   

  Het Arbeidsauditoraat te Brussel, dat een in sociaal recht gespecialiseerd parket is, voert zowel burgerrechtelijke als strafrechtelijke opdrachten uit.

 • Burgerrechtelijke opdrachten

  Het Arbeidsauditoraat komt tussen in de vóór de arbeidsrechtbank aanhangig gemaakte burgerrechtelijke geschillen

  Al naargelang de aard van het geschil is die tussenkomst verplicht of facultatief.

  Die tussenkomst is verplicht wanneer de betwisting betrekking heeft op de rechten en plichten van de burger op het vlak van de sociale zekerheid.

  Dit betreft namelijk de rechtsgedingen in verband met de beslissingen van de volgende instanties :

  • deze van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (R.V.A.), van de werkloosheidskassen en van de gewestelijke diensten voor arbeidsvoorziening (ACTIRIS, VDAB) ;
  • deze van het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (RIZIV) ;
  • deze van de ziekenfondsen ;
  • deze van de Federale Pensioendienst (FPD) ;
  • deze van de kinderbijslagfondsen en FAMIFED ;
  • deze van de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW) ;
  • deze van Fedasil ;
  • deze van het Bureau voor Juridische Bijstand (BJB) ;
  • deze van de FOD Sociale Zekerheid – Directie-generaal Personen met een handicap ;
  • deze van de sociale zekerheidsinstellingen die afhangen van de deelgebieden (Vlaamse zorgverzekering, VABH, PHARE…).

   

  In het kader van de dossiers verricht het Arbeidsauditoraat het vooronderzoek teneinde actief bij te dragen tot de instaatstelling van die dossiers.

  Te dien einde gaat het Arbeidsauditoraat het voorwerp van de vordering na en vergewist het zich ervan dat de juiste partijen opgeroepen worden.

  Vervolgens wint het Arbeidsauditoraat dan, bij de partijen of de externe instellingen, alle nuttige gegevens in, dit opdat de rechtbank een dossier zou worden voorgelegd dat aan volledigheid niets te wensen overlaat.

  Deze rol tot het verschaffen van informatie is essentieel opdat er gewaarborgd zou kunnen worden dat de partijen in complexe sociaal rechtelijke materies, die vaak ook nog eens aan evolutie onderhevig zijn, met gelijke wapens zouden kunnen strijden.

  Nadat de partijen hun toelichtingen verschaft hebben, verleent de magistraat van het Arbeidsauditoraat een advies inzake de procedure en de eis. Dat advies wordt, in feite en in rechte, met argumenten onderbouwd, waarbij dat advies er tevens op gericht is een beter inzicht in het geschil te verschaffen. De rechter die de zitting voorzit is er niet toe verplicht dat advies te volgen. De partijen hebben dan de mogelijkheid tot repliek daarop.

  Het Arbeidsauditoraat komt eveneens tussen in bepaalde geschillen tussen particulieren (in de meeste gevallen deze tussen werknemer en werkgever), in geval van pesterijen of discriminatie op het werk.

  Over het algemeen kan het Arbeidsauditoraat, in zijn hoedanigheid van openbaar ministerie, kennis nemen van elk dossier dat verband houdt met het arbeidsrecht of het sociale zekerheidsrecht, indien het dat nuttig acht ter bescherming van de openbare orde.

 • Strafrechtelijke opdrachten

  In het kader van zijn strafrechtelijke bevoegdheden, zijn de mandaten van het Arbeidsauditoraat identiek aan deze van het Parket van de Procureur des Konings. De door het Arbeidsauditoraat in dat kader gevoerde onderzoeken hebben echter betrekking op materies die van deze van het Parket verschillen. Het Arbeidsauditoraat is bevoegd voor de behandeling van sociaal strafrechtelijke inbreuken. Het betreft hier hoofdzakelijk de volgende inbreuken :

  • niet-aangegeven arbeid ;
  • uitkeringsfraude ;
  • niet-naleving van de wetgeving inzake het welzijn en de veiligheid op het werk ;
  • mensenhandel (economische uitbuiting) ;
  • tewerkstelling van werknemers van vreemde nationaliteit zonder verblijfstitel en/of arbeidsvergunning ;
  • niet-naleving van de regels inzake de tewerkstelling van deeltijdse werknemers ;
  • niet-betaling van het loon aan de werknemer ;
  • niet-afgifte, aan de werknemer, van sociale documenten.

   

  Het Arbeidsauditoraat zal het onderzoek steeds verrichten in samenwerking met de diensten voor sociale inspectie en/of de politie.

  Na afloop van het onderzoek kan het Arbeidsauditoraat dan strafrechtelijke vervolging instellen vóór de correctionele rechtbank, een minnelijke schikking voorstellen, vóór de arbeidsrechtbank een vordering tot vaststelling van inbreuk instellen of ook nog de zaak doorverwijzen naar een met het opleggen van een administratieve sanctie belaste ambtenaar.

  Wat het strafrechtelijke luik betreft, wenst het Arbeidsauditoraat te Brussel de ernstige en georganiseerde sociale fraude doeltreffend te bestrijden, met inachtneming van de richtlijnen inzake het strafrechtelijk beleid, en waarbij het zich op de ernstigste inbreuken toelegt.

 •  
  Contact en toegang          
                                                     

       Poelaertplein 3, 1000 Brussel (4de verdieping)

       Contact:     02/508.69.32   (burgerlijk-strafrechtelijk NL)

                            02/519.69.72   (burgerlijk FR)     

                            02/519.70.18   (strafrechtelijk FR)

                            02/508.61.62   (secretariaat van de auditeur)
              

       E-Mail adres:      arb.aud.trav.bsl@just.fgov.be  
   

       Openingsuren :  08:00 tot 11:45 - 13:00 tot 16:00

   

   

Publications from
Brussel