Centraal Orgaan voor de Inbeslagneming en Verbeurdverklaring

Het Centraal Orgaan voor de inbeslagneming en de Verbeurdverklaring (COIV) is een orgaan van het Openbaar Ministerie. Het werd opgericht door een wet van 26 maart 2003 en is operationeel sinds 1 september 2003. 

Het COIV is een kenniscentrum voor de gerechtelijke autoriteiten in strafzaken, in het kader van de inbeslagneming van vermogensbestanddelen. Het verleent bijstand bij de uitoefening van de strafvordering met het oog op verbeurdverklaring en het speelt een faciliterende rol bij de uitvoering van vonnissen en arresten houdende verbeurdverklaring. 

Het COIV is een federale instelling die geleid wordt door parketmagistraten. Het telt 37 medewerkers. Uit hoofde van zijn functie onderhoudt het COIV niet alleen intense contacten met de parketmagistratuur en de onderzoeksrechters, maar ook met de politie en de FOD Financiën, die moet instaan voor de uitvoering van verbeurdverklaringen. Politie en FOD Financiën zijn bij het COIV vertegenwoordigd door zes liaisonambtenaren. Deze worden geadministreerd door hun dienst van herkomst, en fungeren als contactpunt voor hun dienst van herkomst. 

coiv informatiebrochure

Rol en taken van de verbindingsofficieren binnen het COIV