Steundienst - Visie en opdrachten

Visie

De steundienst van het openbaar ministerie wil een kwalitatief expertisecentrum zijn dat zowel op beheersmatig als beleidsmatig vlak een volwaardige ondersteuning biedt aan enerzijds de colleges, raden en expertisenetwerken en anderzijds de gerechtelijke entiteiten. Prioritair moet de Steundienst de nodige expertise uitbouwen om het openbaar ministerie te begeleiden bij de invoering van het autonoom beheer.

Men moet zich tot de steundienst kunnen richten met het oog op het onderzoeken van juridische en criminologische kwesties en het beantwoorden van vragen rond budget, personeel, ICT,… . Ook moeten de mensen van de steundienst zichtbaar zijn op het terrein om pilootprojecten en veranderingstrajecten in beleid en beheer te begeleiden.

Een dergelijke uitbouw van de steundienst vergt een doordacht HRM-beleid en noopt tot de aanwerving van een aantal experten in budget en beheer.

Opdrachten

  • Het College van procureurs-generaal ondersteunen bij de uitvoering van zijn wettelijke opdrachten
  • Het College van het openbaar ministerie ondersteunen bij de uitvoering van zijn wettelijke opdrachten
  • De directiecomités van de gerechtelijke entiteiten van het openbaar ministerie ondersteunen, namelijk de parketten-generaal, het federaal parket, de parketten van de procureur des konings en de arbeidsauditoraten
  • De activiteiten van de raad van procureurs des Konings en de raad van arbeidsauditeurs ondersteunen
  • Een interne audit organiseren van het College van het openbaar ministerie en van de gerechtelijke entiteiten