Persbericht - Reactie van het College van procureurs-generaal op examenfraude HRJ

Persberichten

Het College van procureurs-generaal nam kennis van de onmiddellijke communicatie van de Hoge Raad voor de Justitie over fraude die ontdekt zou zijn bij één van de examens van januari 2024 die toegang tot de magistratuur verlenen.

Deontologische en strafrechtelijke inbreuken, zoals omschreven in het persbericht van de Hoge Raad voor de Justitie, zijn ten zeerste laakbaar en dienen, wanneer zij bewezen worden geacht, passend te worden beteugeld. Inbreuken op de integriteit mogen niet zonder gevolg blijven. Magistraten moeten onbesproken zijn en hebben een voorbeeldfunctie in de maatschappij.

Het feit dat een magistraat in het kader van zijn opdracht bij de Hoge Raad voor de Justitie de regels niet gerespecteerd zou hebben, rechtvaardigt echter a priori en zonder bijkomende elementen niet dat de integriteit en goede trouw van andere leden van de Hoge Raad voor de Justitie of andere examenkandidaten, noch de werking van de hele magistratuur in vraag zouden worden gesteld.

Het naar buiten brengen van een geval van interne fraude door een instantie als de Hoge Raad voor de Justitie wijst er alleszins op dat onze democratische rechtsstaat correct functioneert, en dan vanzelfsprekend niet vanuit het oogpunt van de gepleegde fraude, maar wel omwille van de zelfregulerende reactie van de Hoge Raad voor de Justitie en de integriteit van een instantie die zelf onthult wat ze heeft kunnen vaststellen. Dit soort reactie hoort bij democratische rechtsstaten.

Wat aan het licht gekomen is, mag bijgevolg geenszins afbreuk doen aan het vertrouwen van de burger in de magistratuur en, in ruimere zin, de werking van het ganse Belgische rechtssysteem. Wel dient de volledige draagwijdte van de te voeren onderzoeken te gepasten tijde openbaar te worden gemaakt.

Het College van procureurs-generaal verbindt er zich toe om, binnen zijn bevoegdheden, alle middelen waarover het beschikt in te zetten opdat het strafrechtelijk onderzoek volledige klaarheid zou scheppen over de verantwoordelijkheden van de personen die betrokken zouden zijn.

Persberichten

Ander Persberichten